1958 Nashville 200

Speedy Thompson - 1957 Chevrolet