1975 Nashville 420 

James Hylton - 1974 Chevrolet